Welsk.

Al yn 1957 begŻn ik mei it folgjen fan in BBC-kursus Welsk.
Mar de Żntfangst wie net al te bÍst en it waard neat.

Jierren letter kamen wy dan yn Cymru en de publike ferskining fan 'e taal is wol yndrukwekkend.
Sels de iiskowein op it str‚n fan Porthmadog joech de priis yn ceiniog.

No mei in kassette-kursus giet it stikken better, mar altyd is it Ingelsk as tuskentaal noch lestich.
DÍrom haw ik de sprekkende programma's Welsk en Welpro makke, no Welmo.
Fan it lÍste jou ik hjirby in foarlopige ynternet-ferzje; alle yn Help taseine funksjes dogge it noch net, mar it is dochs in goede trainer.

Wat foarbylden fan skermen / enghreifftiau.

Dellade Welmo.

Nij: on-line wurdboek Welsk-Frysk (1,2 MB). / Welsk folksliet / Inleiding WELSH

Werom nei: frysk.htm