Telepaty

Ferwachtsje hjir net in dweperich ferhaal, want as technikus bin ik frij kritysk.
Ferwachtsje ek gjin bewizen fan telepaty, want ik nderfyn telepaty en hoech it dus
net te bewizen. Geregeld sjitte persoanen my nammentlik yn't sin koart foar 't ik in brief
of berjocht fan harren krij. Alhoewol't ik der spitigernch gjin boek fan holden haw*,
liket der by my dochs wol in signifikant ferb
n te wzen.

Yn it wurk oan healgelieder-materiaal bin ik gauris frjemde ferskynsels tsjinkommen; guon koene oplosd wurde, mar guon ek daliks net. De nderfining leart lykwols, dat sokke riedsels letter altyd oplosd wurde. As telepaty wier bestiet, sil it drom op normale natuerwittenskiplike wize te ferklearjen wze moatte.

Foar s nomadyske foarlden moat telepaty tige nuttich west hawwe. Halbe Doele fertelde dat er ris yn Lapln wie, doe't syn Sami-gasthear ynienen sei: "Der is wat mei myn broer; ik moat der hinne." En daliks reizge er f, nei w
r 't syn broer mar mei syn rindieren op'e grutte flakten weidzje mocht. Betink lykwols, dat telepathy foar s yn s tiid fan elektroanyske post in frij nutteleas ferskynsels is.

De bedoeling fan dizze side is om ferwizings te jaan nei siden dy't in wittenskiplike ferklearring fan telepaty jouwe of der alteast op in krityske wize oer redendiele.
Ta myn spyt haw ik by in earste syktocht net folle fn, al binne der tzenen siden oer it nderwerp. Wol is der gns kwasy-wittenskiplik materiaal, mar dr giet it net om. Ik hoopje dat it folgjende derop troch kin.

*) It is wol wat beswierlik om dr boek fan te hlden, want hoefolle kear deis tinkt men wol net oan minsken? It wurdt earst fan belang as der dan flak neitiid in berjocht fan sa'n ien komt. Ik moat tajaan dat dat krekt wolris de swakte fan dizze 'bewizen' wze kinne soe!


Correx Archives - Telepathy ["When you look into these experiments really thoroughly, you find something wrong"]

Study: Critical Thinking: Pseudoscience, \Extrasensory Perception..Telepathy\ 1/2
["The existence of an ESP ability in humans or other animals would not be consistent with anything we know about nature"]

TELEPATHY PART 3 - Paranormal Phenomena - http://64.225.121.177/mapit/TELEPATHY_PART_3
["If Telepathy truly does exist, not simply misobservation, then it must inevitably be ‘natural’ and fall within the scientific criteria or remit"]

Scientific Study of Paranormal Phenomena ["Aliens on Earth Bookstore"]

December 1999 Cover Story - Telepathy - the ultimate telecoms breakthrough ["Artificial intelligence application"]

On Telepathy ["Telepathy alone affords very strong evidence of immortality"]

Skeptic's Dictionary: ESP (extrasensory perception)
["Nor should we assume that what is inexplicable requires a paranormal (or supernatural) explanation"]

Scientific reality versus spiritual reality ["Avoid being trapped in a physical way of thinking"][!]