Stimme foar Fryslân !


In Aldfrysk
gedicht seit dat Karel de Grutte steld hawwe soe dat de Friezen net troch in hear twongen wurde meie, of se soene it sels wolle moatte. No bewiist dat neat oer Karel, mar wol hoe't de Friezen der yn 'e trettjinde ieu oer tochten.
Hjoeddedei sitte wy in sitewaasje, dat wy Nederl
ân as ús hear beneamd hawwe. Mar is dat noch wol goed foar ús en wolle wy dat noch wol? Om te soargjen dat dêr wat mear oer bekind wurdt, hawwe jim hjir de mûglikheid om te stimmen, ienkear oer Fryslân en ien kear oer it Frysk.

Op nei it stimburo! Klik op it lofter blokje:

Klik op it rûntsje foar Jo andert op elk fan beide fragen en klik dan op 'e stimknop "Submit Your Vote".
Klik op "Current Vote Statistics" foar de útslach. Klik op "Back to Site" foar myn thússide.