Stereoskopy

Parys 1904.

1. Anaglyf
2. Rjochút
3. Krúslings

Links:
Stereoscopy and Illusions
Professional Stereoscopic Three Dimensional Services


1. Anaglyf. - Te besjen mei read-griene bril.

PARIS. - L' Arc de Triomphe et les Champs-Elysées.
2. Rjochút sjen. - Folle moaier en in goede each-oefening. (Mar oerdriuw it net!)
Lit de bylden oerinoar falle oant der trije bylden te sjen binne. De middelste is dan it stereo-byld.
Begjin by de lytste en besykje hieltyd wer of it by in grutteren wol.

1/43/81/25/83/41


3. Krúslings sjen. - Foar guon faaks makliker en in goede each-oefening. (Mar oerdriuw it net!)
Lit de bylden oerinoar falle oant der trije bylden te sjen binne. De middelste is dan it stereo-byld.
Begjin by de lytste en besykje hieltyd wer of it by in grutteren wol.1/43/81/25/83/41