Skiednis /////////

/ Hanesiaeth/ Geschichte/ History/ Histoire/ Geschiedenis.

Dizze side foar it lźst ophelle op M/D/J:


28 july tafoege Sealter (tael)praetsjes

28 july oergien op http://www.ekfrysk.host22.com/ fan 000Webhost om't Geocities op 26 okt. slśt.

2009

----------

8 jan. fernijd: Kurs Friesisch/Course Frison/ Kurso frizona / Cursus Fries (uitgebreid) / Frisian Course (extended)

2004 Lokkich Nijjier !

17 jan. Sinusitis by dragers fan it Cystic Fibrosis gen / Sinusitis of Cystic Fibrosis gene Carriers

2003 Lokkich Nijjier !

21 dec. It ūntstean fan it Frysk/Der Ursprung der modernen Sprachen/The origin of modern languages/
l'Origine des langues modernes

19 mrt. HOE STIET MEI IT NSW?/ ARBEITSLAGE DES NSW/ Hoe makkest in wurdboek?

25 feb. FNP it Hearrenfean -Weststellingwarf

16 jan. Fernijd/ vernieuwd/ erneuert/ fernäierd/ renewed/ renouvelée

2002 Lokkich Nijjier !

october Kurs Friesisch/Course Frison/ Kurso frizona

5 july Cursus Fries (uitgebreid) / Frisian Course (extended)

12 maaie Myn Frānske muoike en myn Fryske omke / Ma tante franēaise et mon oncle frison

10 maaie Fryske midi's //

25 apr. Telepaty /

18 apr. Stereoskopy

17 apr. Stiens

17 apr. ASCII en ANSI-koades

14 apr. Kompjūters

11 apr. OpAmps

3 apr. Frisians first to recognize USA!

30 mrt. Basis-elektroanika.

24 feb. euro.htm nij makke.

24 feb. Index-side nij makke.

22 jan. 2001 Nij Gasteboek / New Guestbook - Skriuw deryn ! / Sign it ! - Sjoch ald gasteboek / Old guestbook

15 jan. 2001 Hoe makkest in wurdboek?

15 jan. 2001 Fries verstaan

2001 Lokkich Nijjier !

29 dec. 2000 Hoe Frysk is it Frysk?//

28 dec. Kompjūterweetsjes

23 dec. De Euro yn Fryslān.

16 dec. Frames tapast yn frysk.htm

14 dec. Ynstruksje oer Frames

12 dec. Below the Sea Level / Terpen en dijken

15 nov. Baarnende ierde /

11 nov. God in America

28 okt. Ferbettere yndeksearring ////

24 okt. Oer de kontinuiteit fan it Frysk

22 okt. Sprachlage des Saterfriesischen

18 okt. Soek/ chwilioch/ suche/ search/ cherchez/ säk/ sykje/ säik/ zuuk

14 okt. FTP om flotter op te laden

30 sept. Taal en tinken

28 sept. Stimme foar Fryslān!

18 sept. Federalisme

12 sept. Woordeboek Stellingwarfs-Nederlaans

9 sept. Welsk-Frysk wurdboek /Geiriadur Cymraeg-Ffriseg

23 aug. Demokrasy / /

23 aug. Grykse tekens

23 aug. Soartlike wjerstān

23 aug. [Begjin]

11 aug. Clipart (Wźrom?)

3 aug. Wittenskipsfilosofy

30 july oare organisaasje skiednis.

28 july Wangeroogisch

27 july Byld śt lūd

19 july Cursus Fries (7 delen tot dusver)
Wil je graag dat ik deze cursus voortzet? E-mail dan
: Pyt Kramer

4 juny Skiednis (dizze tekst)

1 juny Frisian nation destroyed /

1 juny Nije skermstyl mei griene adresbalken begūn.

1 juny Frjemd genōch fan AltaVista ferdwūn.

21 maaie Tūzendste bisiker.

14 maaie Frisian Course (7 parts up to now)
You would like me to continue this course? Please e-mail
: Pyt Kramer

3 maaie Wurdlist Dśtsk-Sealtersk (440 kB)

2 maaie Koade plakke

1 maaie Tolerant

21 feb. Fundamentals /

2 jan. Oergean fan *.wav-bestannen op de folle lytsere *.mp3.

2000

26-11-'99 Javascript

15-11-'99 SIMS

30-10-'99 Bou Jo eigen stee /

28-10-'99 Muzyk op thśsside.

19-9-'99 Kursussen Sealtersk (3-dielich oant no ta) ////

30-8-'99 Auger

3-8-'99 Bānkanten fan silisium

1-8-'99 Fokaalsysteem Sealtersk /

26-7-'99 Fokaalsysteem Frysk /

23-7-'99 Grutte lānnammekaart fan Sealterlān (1,9 MB!!).

6-7-'99 Eftergrūn feroare fan wyt ta ljochtgiel.

1-7-'99 Gasteboek iepene.

26-6-'99 Begūn mei parsekroniken Frysk en allochtoanen

19-6-'99 Teller ynstallearre.

17-6-'99 Saterland

13-6-'99 Kursus Welsk

12-6-'99 Oanmelde by Altavista sykmesine.

23-5-'99 Webstee iepene.

6-11-'98 Begūn mei e-mail.

5-10-'98 Begūn mei ynternet (Free Access).


 Diese Geschichte der 'Site' ermöglicht nachzusehen ob seit Ihrem letzter Besuch neue Gegenstände hinzugefügt worden sind. Klicke jetzt auf "Erneut laden".
Top
This history of the site allows you to see whether new subjects have been added since your last visit. Now click "Reload".
TopDe skiednis fan dit stee jout Jo de mūglikheid te sjen oft nije ūnderwerpen tafoage binne sūnt Jo lźste besite. Klik no "Vernieuwen".
Top

De geschiedenis van deze site geeft U de mogelijkheid na te gaan of er sedert Uw laatste visite ondewerpen zijn toegevoegd. Klik nu "Vernieuwen".
Top