Sealter kursus Oare Lessen: 2, 3 Werom nei: frysk.htm  

Tige útwreide en ferbettere ferzje no (m.y.f. 14.11.06) op
http://www.allezhop.de/frysk/seelter/

Sealtersk wurdt praat by Oldenburg yn noardwest-Dútsklân
Läkse een (1). Wurdlist

D. Gouden Dai, Wülm!

W. Gouden Dai, Dierk!

D. Wo gungt et die?

W. Mie gungt et goud.

 

 

 

 

 

 

 

  Top
D. Gouden Dai, Wülm!

W. Gouden Dai, Dierk!

D. Wo gungt et die?

W. Mie gungt et goud.

Wurdlist
die dy
et it
Dierk Durk
goud goed
gouden Dai goendei
gungt giet
mie my
wo hoe
wo gungt et die? hoe giet it mei dy?
Wülm Willem