Koade plakke yn FrontPage Express.

Kopieerje en plakke is in moai ding yn 'e moderne kompjŻters.
SpitigernŰch kin dat yn FrontPage Express net mei html-koade en dy tikke ik oant no ta braaf yn.

Mar it kin oars: sjogge hjir of dÍr in moai stik koade stean, dan:

1. Selektearje it betreffende stik koade en kopiearje it nei it klemboerd.
2. Iepenje Internet Explorer mei in blanko side.
3. Klik op Beeld/ Bron en Kladblok ferskynt.
4. Klik tusken <HTM> en </HTM>.
5. Klik op Bewerken/ Plakken.
6. Slach yn kladblok op as koade.htm.
7. Start FrontPage Express en iepenje koade.htm.
8. Selektearje alles en kopiearje nei it klemboerd.
9. Iepenje Jo eigen webside en plak de koade op it plak dÍr 't Jo him hawwe wolle.

Mei dizze oplossing haw ik de prachtige teller Japi ek holpen. Voor Nederlandse versie zie ...
Werom nei: Eigen stee.