Omrop Fryslân Werom nei: frysk.htm

Dat is de Fryske omrop, dy't yn hiel Fryslân troch de eter en op 'e kabel te hearren is. En no 7 sept. 2000 ek op ynternet!
It Fryske nijs fan 7.00, 12.00 en 17.00 oere kin elke dei beharke wurde mei de fergees del te laden spiler.

Frysktalige radio-útstjoerings binne der op wurkdagen 12 oeren deis en yn it wykein 10 oeren deis en binne ek yn 'e buorprovinsjes te hearren (88,6 MHz).

Frysktalige televisy-útstjoerings binne der ien oere deis en dy wurde dan letter op 'e jűn noch in pear kear útstjoerd.

It is spitich dat Omrop Fryslân net yn hiel Nederlân te űntfangen is, om noch mar te swijen fan 'e rest fan 'e wrâld.
Faaks dat it ynternet dęr nochris útkomst biede kin. [Mar no is it safier!]

Oan't it sa fier is, set ik hjir ta nut en nocht fan Friezen en oaren oer de hiele wrâld in stikje fan sa'n útstjoering op myn ynternet-stee. It is in petear fan sneon 14 augustus 1999 oer de sânpaden by Eastermar.

Trânskripsje:
[Guon paden] dy binne yn 'e sechstiger jierren binne dy ferhurde woarn. Ik tink at it hjoeddedei noch moast, dat it der net mear yn siet. En nee, dat woene we dan ek net mear, want dy sânpaden, ja ek de lânsdouwe* hat dy sânpaden yn it behear en wannear as Jo op in bepaalde menier beheare, dan lizze.. kinne se der ek altyd moai by lizze, want: Sjoch, ja sjoch sa'n paad ek.- Dit is noch âlderwetsk, in sânpaad mei in fytspaadsje der njonken. - Ja, ja, no sa ha wy dat.. sa ha ek it oait.. noait oars kinnen, allinnich..

*Eastermar's Lânsdouwe is in boere-organisaasje dy't it lânskip yn stân hâlde wol.