Baarnende ierde

Oant foar koart hie ik net folle oandacht foar it saneamde broeikas-effekt, alhoewol't wy dochs op see-nivo wenje.

It sille al dy sykloanen yn it Karaibyske gebiet en East-Azie wol west hawwe en de oerstreamings yn Ingelān en Italiė en it hiele frjemde waar fan 'e lźste jierren, dat my yndachtich makke hat.

Ik bin net ien fan dy fanatike miljeu-roppers en ik tink dat wy nei alle opinys harkje moatte, want wy moatte meiinoar de drege maatregels stypje dy't faaks nedich weze sille.

Yn dit part fan myn stee wol ik in tal nuttige links gearbringe fan steden dy't śs in objektyf ynsjoch jaan kinne yn dat probleem en yn alle soarten fan oplossings. Yntuskentiid soe ik graach berjocht hawwe wolle as Jo sokke links witte. Dy komme dan alfźst op'e list te stean.

Email Pyt Kramer

Hoefolle ferbrūkt Jo kompjūter?

Utsochte Links:

Duurzame energie en Groene elektriciteit (ūnder oerheidstafersjoch).

Links list:

KNMI: Zoeken op trefwoord Sykje: kleine ijstijd

National Geographic Magazine (Oceans)

EcoWorld - Energy Overview

Energy: Future Trends

Kearnfśzje

NRG/Nucleair in de krant: Kernfusie wil niet lukken

Nuclear Fusion

BCSIA Publications: Nuclear Energy: Fission and Fusion

CPEP Fusion Web Site

Fusion Power and Sustainable Development

CONTROLLED THERMONUCLEAR FUSION KEY ACTION

EFDA-JET Website

ITER Home Page

Physics Today On The Web - Physics Community March 2000

New Scientist: Fusion jam tomorrow