MIDI-muzyk/ music

Back to Midi-Links Frisian Course / Cursus Fries
   
Here I present the melodies of some of the Frisian songs like my mother sang with the girls in repairing clothes when I was a child during the war 1940-'45.Simmermoarn1
(popular air)

Simmermoarn2
(piano arrangement by K. D.)

Both sequenced by Pyt Kramer.

Text Waling Dykstra

Simmermoarn
(Frisian )

Wat bisto leaflik,
Rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje
Laket my oan.
't Hoantsje kraait: kkel!
't Doke ropt: rkk!
Ik wol ek sjonge
Fleurich fan toan.

Alles wat libbet
Docht der no sines by:
Fltsjes en kealtsjes,
Hynders en kij;
Guoskes, dy snetterje,
Skiepkes, dy bletterje,
Lamkes, dy springe,
Nuvere blij.

't Ljurkje yn 'e wolken,
De eintsjes yn 't lizich wiet,
Moskjes en sweltsjes,
Elts sjongt syn liet;
De ea'barren klapperje,
Ljipkes wjukwapperje;
Skries, op 'e hikke,
Ropt: grito-griet!

'k Woe foar gjin gne
Dat 'k jit te sliepen lei,
't Is my sa noflik
Ier op 'e dei.
Protters, dy tsjotterje,
De eksters, dy skatterje,
Alles is fleurich:
Ik bin it mei.

Zomerochtend
(Dutch)

Wat ben je liefelijk,
rijzende zomermorgen!
Het opkomende zonnetje
Lacht mij toe.
Het haantje kraait: kukleku!
Het duifje roept: roekoekoe!
Ik wil ook zingen
Vrolijk van toon.

Alles wat leeft
Doet er nu het zijne by:
Veulentjes en kalfjes,
Paarden en koeien;
Gansjes, die snateren,
Schaapjes, die blaten,
Lammetjes, die springen,
O zo blij.

Het leeuwerikje in de wolken,
De eendjes in het nat,
Musjes en zwaluwen,
Elk zingt zijn lied;
De ooievaars kleppen,
Kieviten wiekwapperen;
Grutto, op het hek,
Roept: grito-griet!

'k Wou voor geen gulden
Dat ik nog lag te slapen,
't Is me zo aangenaam
Vroeg op de dag.
Spreeuwen, die kwelen,
De eksters, die schateren,
Alles is vrolijk:
Ik ben het ook.
Summer morning
(English)

How lovely you are,
Rising summer morning!
The rising sun
Laughs to me.
The cock crows cock-a-doodle-doo
The pigeon calls: cooroocoo!
I will sing too
In a cheerful tone.

All what 's alive
Contributes his:
Little foals and calves,
Horses and cows,
Geese, that are gaggling,
Sheep, that are bleating,
Little lambs, that are leaping,
Very happily.

The lark in the clouds,
The ducks in the wet,
Sparrows and swallows,
Each sings his song;
The storks clatter,
Lapwings are wingfluttering;
Godwit, on top of the gate,
Calls: greet-o-greet!

I did n't want for a guilder
That I was still asleep,
I am feeling so nicely
Early in the day.
Starlings, that warble,
Magpies, that chatter,
All is cheerful:
I am too.It marke

Sequenced by Pyt Kramer.

Melody W.A. Mozart
Text E. Halbertsma


It marke
(Frisian )

It wie op in simmerjn;
It sintsje dat stoe
1 op 'e grn,
Wol heal yn 'e dauwe wei:
Krekt as it yn 't wetter lei.
En sftkes en stil wie de wrld;
It wetter lei snder in fld.
En 't goudene sinnefjoer,
Dat sprate syn gleonens der oer,
der oer, der oer.

Men hearde gjin flinter noch mich
Sa flodderjen oan 'e ich,
Of gnzeljen
2 oer 'e poel,
En ek gjin mear bernegejoel.
Mar smk, mei de kop yn 'e plom,
Sa driuwkelen
3 de einkes rnom
Yn 't lizige bldige gnod,
Swiet syljende jit yn 'e dod,
'e Dod, 'e dod.

En djip yn 'e ladene tsjalk
Song sktefaar lykas in alk
In sang fan 'e oerlde tiid,
En wie mei it wyfke sa bliid.
En 't wyfke dat spn en dat striik
4
En dig're aloan troch de riik
5
Ut 't healwei opskowene lk,
En wie by her hurdke sa kloek,
Sa kloek, sa kloek.

O jne! o leaflike dei!
Wat tins
6 ik dy faak efternei.
En wrom, sei, fleachsto sa swiid,
Do griene, do goudene tiid?
Do himelske midsimmerjn,
Wat wiesto sa rd my ferrn!
O kaamsto, ei mylde, o kom!
Ei, kom my dochs
7 faker werom,
Werom, werom.
Het
meertje

(Dutch)

The little lake
(English)

It was a summer evening;
The sun stood at the horizon,
Nearly half in dew:
Just as if it lay in the water.
And soft and quiet was the world;
The water laid without a ripple.
And the golden sun fire,
That spread its glowing over it,
Over it, over it.One heard no butterfly, no fly
So flapping at the shore,
Or buzzing across the pool,
And also no more children's shouting.
But cosy, with its head in the feathers,
So floated the ducks all around
In the flaggy little things,
Sweetly sailing still asleep,
Asleep, asleep.And deep in the loaded barge
Sang bargeman like an auk
A song from the ancient time,
And was with his wife so pleased.
And the that spun and that ironed
And peered steadily through the smoke,
Out of the halfway shifted hatch,
And was at her hearth so diligent,
Diligent, diligent.O evening! o lovely day!
How do I think you often afterwards.
And why, say, you flow so extremely,
You green, you golden time?
You heavenly midsummer evening,
How were you so quickly me elapsed!
O did you, o mild one, o come!
O did you come me ofter back,
Ofter back, ofter back.
Usual forms: 1 stie, 2 gnzjen, 3 dreauwen, 4 striek, 5 reek, 6 tink.
7 dochs is only used here to increase stress.Widzesang

Sequenced by Pyt Kramer.

Melody T. E. Halbertsma
Text P. J. Troelstra


This is the famous Frisian lullaby!

Widzesang
fan it seemanswiif

(Frisian )

Sliep sft myn berntsje, ei slomje sa swiet!
Heit is dr bten op 't skolprige wiet,
Swalkjend yn rein en wyn dreau er fier wei.
Sliep sft myn berntsje, mem is dy nei! (2x)

Ynleave jonge, hoe glimkest sa blij
1?
Dreamst fan in ingel, dy't wacht hldt oer dij?
Kypje mar
2 blier nei har, glimkje tsjin mij.
Ynleave jonge, mem is dy nei! (2x)

No hast gjin soargen, mar gau komme hja:
Ienkear moast ek nei de wetterkolk ta.
Dan moatst yn rein en wyn fier fan my wei.
No hast gjin soargen, mem is dy nei! (2x)

Ynleave jonge, ast' swalkest op 't wiet,
Kin 'k dy net hoedzje tsjin nk en fertriet.
Ut dyn hert wyk ik net, al bin 'k ek wei;
Ynleave jonge, mem bliuwt dy nei! (2x)
Lullaby
of the sailor's wife

(English)

Sleep soft my little child, o slumber so sweet!
Father is there outside on the splashing wet,
Roaming in rain and wind he floated far away.
Sleep soft my little child, mother is near to you! (2x)

Very dear boy, how do you smile so gladly?
Do you dream of an angel, that guards you?
Look cheerfully at her, smile to me.
Very dear boy, mother is near to you! (2x)

Now you have no worries, but soon they come:
Once you should also to the water eddy.
Then you should [go] in rain and wind far from me away.
Now you have no worries, mother is near to you! (2x)

Very dear boy, when you roam the wet,
I cannot guard you against misfortune and grief.
Out of your hart I don't disappear, though I am gone
3.
Very dear boy, mother stays near to you.
1usual form bliid. 2 mar is used to express urging. 3. dead.De seeman

Sequenced by Pyt Kramer.

Melody and text by P. J. Troelstra

De seeman
(Frysk)

Ik haw in seeman kennen,
Dy foer de wrld yn 't rn;
Hy hie yn 't lde Frysln
In leaflik famke fn.
  2x
 
Hy sei oan 't strn: "Myn famke,
Gau kom ik ryk werom;
Dan sil ik net wer skiede
Fan dy, myn leave blom".
  2x
 
It famke kamen d' eagen
Sa fol fan suv're dau;
Hja lei syn hn yn sines
En sei: "Ik bliuw dy trou".
  2x
 
By't swalkjen oer de baren,
Oan ln, 't sij ier of let,
Yn stoarmen en gefaren,
Syn faam fergeat er net.
  2x
 
Doe hat de dea him wonken,
En 't boldre hl en rou:
De seeman is ferdronken,
Mar bleau syn famke trou!
  2x
     
The sailor
(English)

I have known a sailor,
Who sailed the world around;
He had in the old Friesland
Found a lovely girl.

He said at the beach: "My girl,
Soon I come rich again;
Then I will not part again
From you, my lovely flower".

The girls eyes filled with tears
So full of pure dew;
She laid her hand in his
And said: "I remain true to you".

In roaming the waves,
Ashore, either early or late,
In storms and in dangers,
His girlfriend he never forgot.

Then death has beckoned him,
And it roared hollow and rough:
The sailor is drown,
But he remained his girlfriend true!

 

     

Flaggeliet

Sequenced by Pyt Kramer.

Melody T. E. Halbertsma
Text by Jan fan 'e Gaastmar
 
Flaggeliet
(Frisian )

Sjoch, sjoch dy skeane banen,
Dat weagjend wyt en blau,
Dy reade pompeblden,
Dat lde byld fan trou!
Sjoch, sjoch se blinken, sinken,
Allinken foar in skoft,
Sjoch, sjoch se wiuwen, kliuwen
En driuwen yn'e loft!
Dat, dat is s Fryske flagge!
Dat, dat is s Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech,
Op en del mei wyn en weagen,
Dan omheech, dan omleech,
Wiuwend, kliuwend steech en dreech.

Krekt sa't dy banen weagje
En blinke yn sinneskyn,
Sa weagje s wide wetters
En blinkt de sinne 'r yn.
Kretk sa't dy blden teare
En dke en jouwe mei!
Sa, sa waait s Fryske flagge!
Sa, sa waait s Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech,
Op en del mei wyn en weagen,
Dan omheech, dan omleech,
Wiuwend, kliuwend steech en dreech.

Bliuw, banen, wite en blauwe,
Bliuw, blden, rea en rn,
Bliuw 't byld fan Fryske trouwe,
Byn Friezen oan har grn!
Weagje oer s griene greiden,
Weagje oer s wetterwiid;
Bliuw 't byld fan Fryske dregens
En Friez'ne stille striid!
Waai, waai t no, Fryske flagge!
Waai, waai t no, Fryske flagge!
Dan omheech, dan omleech,
Op en del mei wyn en weagen,
Dan omheech, dan omleech,
Wiuwend, kliuwend steech en dreech.
Flag song
(English)

See, see those slanting stripes,
That waving white and blue,
Those red water-lily leaves,
That old image of loyalty!
See, see them shine and sink,
Gradually for a while,
See, see them wave and climb,
And floating in the air!
That, that is our Frisian flag!
That, that is our Frisian flag!
Then upwards, then downwards,
Up and down with wind and waves,
Then upwards, then downwards,
Waving, climbing stubborn and unbending.

Just like those stripes wave
And glitter in sunshine,
So wave our wide waters
And shines the sun in it.
Just like those leaves fold
And dive and yield!
So, so blows our Frisian flag!
So, so blows our Frisian flag!
Then upwards, then downwards,
Up and down with wind and waves,
Then upwards, then downwards,
Waving, climbing stubborn and unbending.

Remain stripes, white and blue ones,
Remain, leaves, white and round,
Remain the image of Frisian loyalty,
Tie Frisians to their ground!
Wave over our green meadows,
Wave over our wide waters;
Remain the image of Frisian strength
And quiet fight of the Frisians!
Be blown out now, Frisian flag!
Be blown out now, Frisian flag!
Then upwards, then downwards,
Up and down with wind and waves,
Then upwards, then downwards,
Waving, climbing stubborn and unbending.
   
A flag with water-lily leaves was already mentioned in the 11th century Gudrunlied. Survived in the arms of the former Frisian province of Groningen, it became symbol of the Frisian revival from about 1880 on, when this romantic text was written. The flag is enormously popular nowadays, with the (young) red leaves on water-waves symbolizing the medieval seven Frisian 'sea-lands'. Literature: "It Beaken" XIX: 1-13 (1957).

The biologist Dr. Botke also mentioned red water-lily leaves in the arms of the county of Tecklenburg, today a town in North-west Germany (Natr en gea III: 55-61 (1937). The connection migth be, that till 1400 that county also enclosed the Frisians of Seelterlound (Saterland), the original arms of which are said to contain "honeybees" in the background (Sello, Saterlands ltere Geschichte und Verfassung).

Todays arms of Tecklenburg town Old epitaph from Tecklenburg, showing original shape of water-lily leaves