Syktocht nei mear Ynternet

Op 1 july 1999 haw ik in syktocht holden nei Fryske siden yn AltaVista.

Dat levere 114 kear it wurd Thússide op.
It Welske Tudalen Cartref kaam op 216.
It koe minder foar ús, mar der kinne bêst noch wat Fryske siden by!

Wy binne ek opfallend ûnynteresearre yn ús gasten:
Under it wurd Gasteboek kaam mar 17 kear in Frysken foar.
It korrespondearjende Welske Llyfr Ymwelwyr kaam op 504.
Der moatte dus benammen mear Fryske gasteboeken komme!

Wol moat sein wurde dat by de Welske siden folle faker sprake is fan offisjele ynstânsjes as by de Fryske.
Dus oerheit en offisium: Kom op!

N I J !!

Nei oanlieding fan in lette (3 nov. 05) krityk hjirop haw ik der op 27 nov. 2006 op Google nochris in syktocht nei holden.
De oantallen binne no safolle heger wurden, dat de Fryske fermeldings fan "gasteboek" der net troch tellen út te heljen binne. Dêrom haw ik it aardich Frysk- en Welsk-spesifike en ek noch frekwinte wurdsje "yn" der marris by set.

Wy krije dan:   taname sûnt 1999 (sûnder yn)
"Thússide" yn 36.100 317 x 62.400
"Tudalen Cartref" yn 58.000 269 x 60.800
"Gasteboek" yn 12.400 729 x 95.800
"Llyfr Ymwelwyr" yn 10.700 21 x 11.900

Yn dy goed seis jier sjogge wy dus in taname fan tusken de hûndert en tûzen kear safolle fermeldings.
Thússide kin it noch hieltyd net hâlde tsjin Tudalen Cartref, mar yn gastfrijens binne wy de Welsh no de baas!
Fansels is dit in globale benadering, mar boppeneamde kritikus mei alles nochris mei it hantsje neitelle.

N I J !!

Wikipedia: Frysk - Stellingwerfsk - Sealtersk - Noardfrysk

Werom nei: frysk.htm Bou Jo eigen stee op ynternet! Links !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferbinings (Links) Bywurke 7-12-2009 Actualized Top
     

MIDI
Free MIDI files / Welsh Folksongs / Sunshine's World / Blues story / MELODY LANE /
Redsal's Country Hayride / De Nederlandse Midi site / 10,000 Volkslieder /
Don Carroll's Midi-Riff-Bulge Page / Grandpa Schober's MIDI Files / The Duchess /
Theatre Pipe Organ Page / Pipe and Drum Midi Page / Amsterdamse Blaaskapel /
Accordion Man's [:|\\|//|:] Cajun MIDI / Classical Archives / Fryske midi's
 

Oare minderheden / Minority Languages in the European Union

multiculturele.pagina.nl / Limburghuis / GEWIS, Clipart Library: Index

Jim's Hubble Telescope Photo Gallery / Moannekaart / Links: stjerrekunde, ierdrykskunde, waar

MP3.com: Discover New Music, Download Songs, Buy CDs / updraht

Spoedcursus Muziektheorie / Inleiding in de Harmonieleer tutorial

Radio Station Guide -- WindowsMedia.com > Web-radio & TV / Paul Verhelst

Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân > Tresoar / Biblionet Fryslân ??

De Rijksarchiefdienst / Genealogie / FriesArchiefNet / Telapas Software / FamilySearch Internet

Holocaust Understanding and Prevention by A. Kimel

Politike forums: WEERWOORD / HET STANDPUNT / Fries Forum / Heerenveen-forum

Welkom bij de Club van Tien Miljoen

Wie is wie in "Het Bureau"? (Ypma = Ype Poortinga ensfh.)

Fryske siden: Gud dai / Griemside / Thaeke Syn Thússide / Frysk.com / Seelter / FYK - Frysk Ynternasjonaal Kontakt / Kistwurk. Literêr (Frysk) tydskrift / Nij: ItNijs

Mear siden oer Fryslân: LANGUAGES-ON-THE-WEB: BEST FRISIAN LINKS / i-Friesland: A Frisian stories and history site / Friesisch / Jan van Bakel - Woorden en Beelden / Groep fan Auwerk

Oer taal: Taalgeschiedenis - Sprachgeschichte / Eric Hoekstra

Fryske startside: http://www.frysk.cjb.net

In nij blêd oer Fryske taal en kultuer en oare Europeeske minderheden: Skrift mei Swingel.

Nije Fryske projekten: K Desktop Environment (Frysktalige webside) / Fryske on-line Ensyklopedy / Sealter Wikipedia

Magna Frisia

Mei net sweeftrein

In Fryske kleurkoadekalkulator!

Links for students in Frisian

http://www.omniglot.com/

Nij: http://www.lowlands-l.net/ / http://www.unilang.org/ / Friesisch - German dialects linklists