Hoe Frysk is it Frysk? Deutsch

P. Kramer
(Lŕzing holden op it Filologekongres fan 'e Fryske Akademy, 9-12-1999.
Tekst ferskynt yn "Philologia Frisica" en ferkoarte yn "De Pompeblŕden".) No
hjir ek.

Gearfetting. Yn dizze st˙dzje wurdt berekkene hoefolle fan it Aldfrysk bewarre is yn fjouwer Nijfryske tongslaggen yn NederlÔn en D˙tslÔn (sj. kaart). Dŕrby wurdt ˙tgien fan de 197 meast foarkommende wurdtypen en sadwaande fan 65% fan'e deistige taal (de wurdtekens).
It resultaat ferskynt yn grafyk 1, tegearre mei it gehalte oan ferlern gien en oan nijfoarme wurdmateriaal en it gehalte oan ˙t it NederlÔnsk/Nedersaksysk of ˙t oare talen ˘fkomstige wurdtypen.
Grafyk 2 jout it gehalte oan Aldfrysk yn de moderne tongslaggen en grafyk 3 de ferdieling oer de klassen fan foarkommen, dŕr't ˙t ˘flaat wurdt dat yn 'e net besk˘ge 35% fan 'e taal (dat is it tige grutte tal wurden dat net sa faak foarkomt) de ferdieling sawat gelyk wŕze sil.
Grafyk 4 as lŕste lit it gehalte oan karakteristyk Frysk sjen yn it Aldfrysk, yn 'e fjouwer Fryske tongslaggen en yn fjouwer oan it Frysk grinzgjende net-Fryske tongslaggen yn NederlÔn.

Oersjochkaart fan'e behannele tongslaggen.Grafyk 1Grafyk 2Grafyk 3Grafyk 4