Frysk Steeskiednis Side ophelle M/D/J:
Taalkunde Polityk Fysika
Taal
Taalkundige artikels
Mear oer taal
Brykfrysk
Fryske kursus /

Hoe Frysk is it Frysk?
In Aldfrysk gedicht
Taalskiednis
Wangereachsk
Al 20 ieuwen?
It űntstean fan it Frysk

Sealtersk
Sealter Taalpraatsjes
It Sealter vokaalsysteem
Sealter folksliet
Sealterlân
Ynternetkursus Sealtersk

Wurdlist Dútsk- Sealtersk
(
Idem yn Word)

Nij Sealter Wurdboek (NSW)

Hoe sterk stiet it Sealtersk?

It Fryske Fokaalsysteem
Fryske Wrâldomrop
Taal en tinken

Welsk
Welske kursus

Stellingwerfsk korreksje- program foar WP5.1

Polityk
Ynternetfaktor
Mear polityk
Frysk nijs
Taalpolityk
Stim foar Fryslân !
Fryske gewoanten

Hoe't it Nederlânske regear it Fryske folk ferneatiget

Prins beskuldige fan Welsk nasjonalisme!

FNP it Hearrenfean

Minderheids-links
Federalisme

Miljeupolityk
Euro

Akseptearje dyn meiminsken

Myn ekonomy-spul Economica kin fergees ophelle wurde: economi5.zip. It wurket ek yn it Frysk.

 
Skiednis
 

Terpen en dijken
Midsieuske demokrasy

It tapyt fan Bayeux en de Fryske seefarders

FS it earst troch Fryslân erkend!

Bânkanten fan silisium
Soartlike wjerstân
Basis-elektroanika
OpAmps
Kompjűters

Oerflak-analyze
(
Auger / SIMS)

Stereoskopy

Bou Jo eigen stee op ynternet mei FrontPage Express
Javascript
Kompjűterweetsjes
ASCII-koade

Mear 'eksakte' Fryske siden: Theoryske Skiekunde: Fokke Dykstra

 
Oare űnderwerpen
 

Myn frânske muoike

Wittenskipsfilosofy

Fundamentele fragen

Fertrouwen

"Telepaty"

Stiens

Sinusitis by CF-gen dragers

Syktocht op ynternet

Links


Is der wat nijs by kommen?

Frysk wurdt oan'e súdkust fan 'e Noardsee praat. It Aldfrysk is bewarre bleaun yn in grut tal midsieuwske wetshânskriften. Nijfrysk wurdt praat yn ferskate tongslaggen, net allinne it (westerlauwersk) Frysk yn ús provinsje Fryslân, mar ek it Sealtersk yn 'e gemeente Sealterlân yn westlik Oldenburg en it Noardfrysk oan 'e westkust fan Sleeswyk en op 'e Noardfryske eilannen en it rotseilân Helgolân.
 
Frysktalige siden binne tsjűk printe, de oaren binne optúgd mei har flaggen.
Myn Gasteboek >>

Sjoch myn âld Gasteboek yn