Fertrouwen Also in English
Better tûzen kear bedondere as ienkear it fertrouwen kwytreitsje. Werom nei: frysk.htm

As boerejonge fan njoggentjin jier kaam ik foar oar wurk yn in grutte yndustrystêd. Ik wie al earder tefiter nommen troch in stedman, dat ik wie wol wat op myn iepenst. Myn nije kollega's holden fan fiten en yn it begjin wie ik gauris it slachtoffer. Mar se wiene noait gemien en ik learde om mysels te laitsjen. It wie in posityf plak mei meast jonge minsken dy't nocht hiene oan har wurk yn it nije fjild fan de elektroanika.

Doe't ik letter op oare plakken mei in minder goed soasjaal klimaat telâne kaam, wie ik wapene troch myn eardere ûnderfining en waard sa net meisleept. Sa koe ik fertrouwen hâlde yn minsken dy't dat wurdich wiene. Mar letter haw ik ferskate minsken meimakke dy't alle fertrouwen kwytrekke wiene, wat úteinlik ta har ûndergong late.

Der is in apart ferskynsel dat immen dy earder bedrage sil as't him wantrouwst as wannear'st him fertroust. Dat makket dat pessimisme oer minsken faak útkomt, en optimisme ek. No is it sa dat wy tige ôfhinklik binne fan ús meiminsken, net allinne foar materiële help mar noch mear foar emoasjonele erkenning. It jout gewoanlik in goed gefoel as immen seit datsto of dyn wurk har/him oanstiet. Mei immen it minder lije dan is dat aaklik, mar it beroerdste is noch wol as net ien nei dy omsjocht.

Is men teloarsteld yn it libben dan komt men der licht ta de minsken te mijen, mar sa begjinne oaren jin ek te mijen. Op 'en doer kin soks ûnferdraachlik wurde. Jou dêrom nije minsken yn dyn fermidden altyd it foardiel fan 'e twivel. Ornaris wurdt dat beleanne. PK