De nije Euromunten!
   
Boarne: eur1.htm Werom nei: frysk.htm
Binne dy biljetten wol echt?      
       
Euro-sint botsen stoer dūbeltsje
       
       
skelling healgūne Euro-gūne kroan
       
      PK
Pak him mar pelysje, pak him mar pelysje,
Hy hat in Eurosint fan my.
Ik jou jo in botsen, ik jou jo in botsen,
As ik myn Eurosint wer krij.