De Euro yn Fryslān
   
Boarne: De euro wordt van ons allemaal. Werom nei: frysk.htm

 

Munten (sawat op dūbele en op wiere grutte):
Euro-sint

botsen

stoer

dūbeltsje

skelling

healgūne

Euro-gūne

kroan


Muntbiljetten (sawat op wiere grutte):

fyfke

tientsje

tweintichje

fyftichje

hūndertsje

twahūndertsje

fiifhūndertsje

 

Euro-jild.

Wy sille wol net mear oan de Euro ūntkomme, mar men wol dochs jins jild beneame kinne. De Eurosint en de Eurogūne sil wol gau genōch wenne, mar mei dy oaren wurdt it wat slimmer. Der komt nammers in 1-2-5-ferdieling en dat wol sizze dat der mear bykomme, wylst in wurd as 'kwartsje' net mear te brūken is.
Men soe no it folgjende śtstelle kinne:

  0,01 Euro-sint
0,02 botsen
0,05 stoer
0,10 dūbeltsje
0,20 skelling
0,50 healgūne
1,00 Euro-gūne
2,- kroan
5,- fyfke
10,- tientsje

De botsen wie der noch yn myn bernetiid en śs pake prate noch fan skellings en kroanen. Mar dat is lang genōch lyn om gjin betizing mear te jaan.

P.Kramer, 24-4-1998.