BÍste mÓnsen,

As kynd he 'k in Stiens al feul Bildts hoord en nou
met dat nije woordeboek mot 't wel lukke.

En dan is myn frou ok nag 'n Bilkert, dat ik kin hur altiten frage.

Op dut stoit sÍg ik mar: goeiemorn en ant de ‚ndere keer!

Werom na: Thķsbladsy fan Pyt Kramer.

Foor ‚ndere bladsys: nederla.htm of frysk.htm.

http://users.bart.nl/~kdankert/index.html

http://www.bildtweb.nl/