Us Heit

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou s hjoed s deistich brea
en ferjou s s skulden
sa't wy s skuldners ek ferjn hawwe;
en lit s net yn fersiking komme,
mar ferlos s fan 'e kweade;
[want jowes is it keninkryk
en de krft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen