Sealter (tael)praetsjes
('Frysk en Frij', 1 maaie 1964- 5 maart '65)

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Folgjende

Nei boppen