Stiens

Skoalfoto 1912
Fan boppen f:
1e rigel:
Lies Hooghoudt, Maeike Yskamp, Dien Marsman, Tsjik Polstra, Anne Elzinga, Anne Honderd, Gryt Miedema
2e rigel: Jehanne Roede, Sybrigje Kuipers, Geeske Bonnema, Hiltsje Dankert, Durkje Miedema*, Sjoerdtsje v/d Meulen, Marijke Spoelstra
3e rigel: Barend Hooghoudt, Bouke Jousma, Rynk de Vries, Minne Roede, Jan v/d Schaaf, Jan Spoelstra, Abe Kuipers, Pyt Groenewoud, Jehannes v. Huizen (Jan of Klaes?), Tsjip Bonnema, Henny Marsman
4e rigel: Knilles Elzinga, Kees Honderd, Sybe Dykstra, Sjoerd de Jong, Jan v. Boerem, Nanne Buma, Hil v. Huizen, Jaentsje Faber, Gryt v. Huizen
5e rigel: Simen de Jong, Gerryt Jousma, Skelte Joekema, Theunis Dankert, Sjoerd v.d. Meulen, Willem Yskamp, Germ Huberts (of Krelis Stienstra f. Lubberts Hil), Theunis Faber, Aagje de Jong, Mine de Vries, Djoeke v. Boerem