Ynteraktive siden meitsje mei JavaScript

JavaScript is ek sa'n saak foar de gewoane man. It kin in hiele soad saken dy't de grutte taal Java ek kin, mar it is folle makliker te brūken. In tapassing is aanst te sjen yn 'e oefeningen fan myn Sealter kursus.

Ik doch hjir net folle mear as it oanjaan fan ferbinings:

PC Aktief Computerclub - Cursus JavaScript
Handleiding HTML - JavaScript voorbeelden
javascript tutorial covering javascript basics - javascript pop up windows - javascript drop down menu - javascript browser detection - javascript cookies - javascript animated buttons and more
In tige handige Ingelsktalige riejouwer: irt.org - Home Page (folje de fraach ienfāldich yn by "Advanced Search"!)

Literatuur: Computer!Totaal, sept.-des. 1997.
Boek: Scott J. Walter, Beginnen met Javascript, Academic Service, Schoonhoven, 1996. ISBN 90 395 0507 1

JavaScript wurdt ynfierd yn it HTML-skerm, mar kin eventueel earst makke wurde yn WordPad (opslaan as 'Tekst- document'). Faak is it ek foldwaande om dingen dy't men op oare ynternetsteeden sjocht, te kopiearjen en dan yn it HTML-skerm jins eigen teksten en sa der yn oan te bringen. De mūglikheden lykje geweldich grut, mar it hat net folle sin om der djipper yn te dūken as foar jins eigen tapassing needsaaklik is. PK. Werom nei: Eigen stee.