Brykfrysk

Dat is in list fan Frysk wat net alhiel doocht. Werom nei: Nederlands.

Nei ' folget de klam.

BRYKFRYSK FRYSK
aldr dre
lders lden
althans teminsten
beiden beide (Mar wol: fan beiden, mei s beiden ens.)
beneden nder
beskadigje sknsearje
beskeadigje sknsearje
betekenje betsjutte
bezig dwaande
bijna be'nei
binnenshs yn ‘e hs
blij bliid
bliuwe: De sinne bliuwt noch skinen De sinne skynt noch wol efkes
bliuwe: Hy bliuwt mar kommen Hy komt hieltiid noch
Bliuwst hjir sliepen? Bliuwst hjir te sliepen?
bliuwt reinen... reint troch - Mar wol: bliuwt stean, sitten, lizzen
bliuwt stekken bliuwt stykjen
bloede bliede (- blette - blet)
bloedzje bliede (- blette - blet)
boas lilk - Mar wol: in boaze fekke
boppe, nei/fan ~ nei/fan boppen
bot de bonke; it bien
botbreuk brutsene bonke
boven boppe
bruloft brulloft
bruts briek
buorren buorlju
burd (de) it burd
dan, mear ~ mear as
deksel lid
der gjin trek yn hawwe der gjin sin oan hawwe
der ien pakke ien pakke
der: dat binne der tsien dat binne tsien
dik grou, tsjk
docht leauwen lit leauwe
duts diek
echt net wier net
ek hjir .. hjir .. ek
fan ‘e jn jn
fanf .. fan .. f
fant t .. wei
fant (Grins sjoen) t (Grins) wei (sjoen)
fergisse fersinne
fergissing it fersin
ferlyfd fereale
fersinsel optinksel
ferwenne bedjerre
fiert fierwei
flys flues
foarbereide tariede
foarwaarde betingst
folle in protte
fouwe teare
fuortbliuwe weibliuwe
fuortoan tenei
gean swimmen... sille/wolle swimme; begjinne te swimmen… - Mar wol: gean stean, sitten, lizzen
gearwurking oparbeidzjen
gearwurkje oparbeidzje
gelyk2 daliks
getuge de tsjge moat tsjgje
giest mei my 'mei? giest 'mei my?
giest mei swimmen? giest mei te swimmen?
giet elke wike boadskippen dwaan docht elke wike boadskippen
gille raze
graach dien mei alle wille
grau skier
griis waar skier waar
grypprik gryppjuk
hakke (in beam) kapje
haw ferjitten fergetten
haw mjitten metten
hee sis hee ju
helaas spitigernch
helemaal helendal
helpe [lken] helpe te [lken]
helpe [fwaskjen] helpe [f] te [waskjen]
hiel erch tige slim
hitte de hjitte, hite
hoechst net dr te bliuwe stean .. dr stean te bliuwen
hun har
hun: Dat hs is fan hun beiden It hs is fan harren tegearre
hun: Dat is hun hs Dat is har hs
hurde muzyk lde muzyk
hurde stim lde stim
hy fersint yts hy betinkt wat
Hy soe sich moatte skamje Hy soe him skamje moatte
ik bin west ik haw west
ik fergis my ik fersin my
Ik gean it oanpassen Ik pas it oan
ik haw it kld ik bin kld
ik hie graach ik soe graach wolle
in moaie in moaien
in nije keapje in nijen keapje
it bosk de bosk
it falt mei it falt ta
it falt tsjin it falt f
It giet reinen It wol reine
it oere de oere
jitizer getten izer
kaam heljen kaam om te heljen
klde (de) de kjeld
kermis merke
keuze kar
koazen keazen
kom stimmen kom te stiimmen
komme: As se s heljen komme As se komme om s te heljen
komme: dat ik it lit komme dat ik it komme lit
komme: dat ik it wol litte komme dat ik it komme litte wol
langsum stadich
learzen learzens
leefberheid leefberens
leid ('geleid') laat
leide ('leiden') liede
ltste lste
leuk aardich
levendich libben
lied (‘geleid') laat
likstien slikstien
luier ruft
luts loek
lytsbern bernsbern
maand moanne
mandsje kuorke
markt merk
mear dan mear as
mei dy mei mei dy
mei name benammen
mei namme benammen
meibringe meinimme
meimeitsje oan meidwaan, (mei)belibje
Men soe sich moatte skamje Men soe jin skamje moatte
merke merk
mist damp
moatte komme wurkje komme moatte te wurkjen
mole ek: mne
nauwelijks kwealik
nei beneden nei nderen, omdel
nei beneden nei nderen, omdel
nei boven, nei boppe nei boppen
nei gean tinken begjinne nei te tinken
neiteam, it ~ de neiteam
netsjes kreas
nevelich dizich
nocht yn nocht oan
nochter nochteren
nuchter nochteren
oait in kear
oanreitsje oan komme
oerflakte oerflak
oernij op ‘e nij
fkear fan wjeraksel yn
om te litte dwaan om dwaan te litten
omfier smite omsmite, oer de kop smite
omgeving omkriten
omjouwing omkriten
onlangs okkerdeis, -wyks, -jiers
oogste rispje, winne, dolle
opdat dat
opfoeden opbrocht
pamper pruft
piip bokse
poaters setters
poging dwaan besykje
prettich noflik
prikke pjukke
ridskip ark
roaie roegje
roaie dolle
ruts riek
sa as lykas
sa yts soks(sawat)
sadat der misferstannen ntsteane sadat misferstannen ntsteane
samen meiinoar; tegearre
samen wenje tegearre wenje
seve silje
sich [hy] him, [sy, hja] har, [men] jin
sin yn sin oan
skaatse reedride
skeef bryk
skerf diggel
skieden skaat
skiedet skiedt
skutting it sket
sleutel kaai
sliden, hy hat der 1000 ferkocht sliden, hy hat der 1000 fan ferkocht
slikke slokke
smelte rane
snel hurd, gau
sneller (earder) gauwer
sommige guon
sommigen guon
sop (de) it sop
speeksel flibe
spruts spriek
stl bths
steeds oanienwei
steeds hieltyd
stolle stjurje
syl2 (op skip) seil
ta de nok fol ta de naal fol
tak tke
te weinich temin
telkens hieltyd
tevens tagelyk
tot oant
trap trep
trek yn sin oan
troast treast
nderfuort nderwei
ndert foar wei
ndert kinne foarwei kinne
ngetwiveld snder mis
ntanks nettsjinsteande
t lozjearen tfanhs
tgean (feest) fuortgean
uting utering
uze (doarpen, std) s
uze minsken s minsken
weinich net folle
weinig in bytsje, mar in pear
werkende him net koe him net(om)
werknne -  ik werkn dy net wrkenne, werm kenne - ik ken dy net wer
wolken wolkens
wne smertlape
wy geane ite wy sille ite
yts wat; in bytsje